Khoá ngắn ngày

Các khoá ngắn ngày dành riêng cho thiền sinh cũ.

Đăng ký Ngày Loại khoá Trạng thái Địa điểm Lưu ý
Ghi danh
23/05/2024 - 26/05/2024 3 Ngày Nam thiền sinh cũ: Đang nhận đơn
Nữ thiền sinh cũ: Đang nhận đơn
Nam phục vụ: Đang nhận đơn
Phục vụ nữ: Đang nhận đơn
UCENLIST - TP Hồ Chí Minh Chỉ dành cho thiền sinh cũđa tham gia ít nhất 1 khóa 10 ngày theo truyền thống này. Bắt đầu ghi danh từ 19h00 ngày 16/04/2024
Ghi danh
13/06/2024 - 16/06/2024 3 Ngày Nam thiền sinh cũ: Đang nhận đơn
Nữ thiền sinh cũ: Đang nhận đơn
Nam phục vụ: Đang nhận đơn
Phục vụ nữ: Đang nhận đơn
UCENLIST - TP Hà Nội Chỉ dành cho thiền sinh đã tham gia ít nhất 1 khóa 10 ngày theo truyền thống này. Bắt đầu ghi danh từ 19h00 ngày 06/05/2024
Ghi danh
13/06/2024 - 16/06/2024 3 Ngày Nam thiền sinh cũ: Đang nhận đơn
Nữ thiền sinh cũ: Đang nhận đơn
Nam phục vụ: Đang nhận đơn
Phục vụ nữ: Đang nhận đơn
UCENLIST - TP Hồ Chí Minh Chỉ dành cho thiền sinh đã tham gia ít nhất 1 khóa 10 ngày theo truyền thống này. Bắt đầu ghi danh từ 19h00 ngày 06/05/2024
18/07/2024 - 21/07/2024 3 Ngày Ngày ghi danh: 11/06/2024 19:00:00
UCENLIST - TP Hà Nội Chỉ dành cho thiền sinh đã tham gia ít nhất 1 khóa 10 ngày theo truyền thống này. Bắt đầu ghi danh từ 19h00 ngày 11/06/2024
08/08/2024 - 11/08/2024 3 Ngày Ngày ghi danh: 01/07/2024 19:00:00
UCENLIST - TP Hồ Chí Minh Chỉ dành cho thiền sinh đã tham gia ít nhất 1 khóa 10 ngày theo truyền thống này. Bắt đầu ghi danh từ 19h00 ngày 01/07/2024
12/09/2024 - 15/09/2024 3 Ngày Ngày ghi danh: 05/08/2024 19:00:00
UCENLIST - TP Hà Nội Chỉ dành cho thiền sinh đã tham gia ít nhất 1 khóa 10 ngày theo truyền thống này. Bắt đầu ghi danh từ 19h00 ngày 05/08/2024
17/10/2024 - 20/10/2024 3 Ngày Ngày ghi danh: 10/09/2024 19:00:00
UCENLIST - TP Hồ Chí Minh Chỉ dành cho thiền sinh đã tham gia ít nhất 1 khóa 10 ngày theo truyền thống này. Bắt đầu ghi danh từ 19h00 ngày 10/09/2024
21/11/2024 - 24/11/2024 3 Ngày Ngày ghi danh: 14/10/2024 19:00:00
UCENLIST - TP Hồ Chí Minh Chỉ dành cho thiền sinh đã tham gia ít nhất 1 khóa 10 ngày theo truyền thống này. Bắt đầu ghi danh từ 19h00 ngày 14/10/2024
21/11/2024 - 24/11/2024 3 Ngày Ngày ghi danh: 14/10/2024 19:00:00
UCENLIST - TP Hà Nội Chỉ dành cho thiền sinh đã tham gia ít nhất 1 khóa 10 ngày theo truyền thống này. Bắt đầu ghi danh từ 19h00 ngày 14/10/2024

Khoá 10 ngày & Các khoá dành cho người lớn khác

Tất cả các khoá 10 ngày được bắt đầu vào buổi tối trước ngày thứ nhất và kết thúc vào sáng sớm của ngày thứ mười một. Vui lòng xem phần chú thích để biết các hướng dẫn.

Đăng ký Ngày Loại khoá Trạng thái Địa điểm Lưu ý
Ghi danh
22/05/2024 - 02/06/2024 10 Ngày Nam thiền sinh mới: Đang nhận đơn
Nữ thiền sinh mới: Đang nhận đơn
Nam thiền sinh cũ: Đang nhận đơn
Nữ thiền sinh cũ: Đang nhận đơn
Nam phục vụ: Đang nhận đơn
Phục vụ nữ: Đang nhận đơn
UCENLIST - TP Hà Nội Bắt đầu ghi danh từ 19h00 ngày 15/04/2024
Ghi danh
01/06/2024 - 09/06/2024 Satipatthana Sutta Nam thiền sinh cũ: Đang nhận đơn
Nữ thiền sinh cũ: Đang nhận đơn
Nam phục vụ: Đang nhận đơn
Phục vụ nữ: Đang nhận đơn
UCENLIST - TP Hồ Chí Minh Chỉ dành cho thiền sinh cũ, điều kiện tham dự bên vui lòng tham khảo bên dưới chân trang. Bắt đầu ghi danh từ 19h00 ngày 24/04/2024
Ghi danh
19/06/2024 - 30/06/2024 10 Ngày Nam thiền sinh mới: Đang nhận đơn
Nữ thiền sinh mới: Đang nhận đơn
Nam thiền sinh cũ: Đang nhận đơn
Nữ thiền sinh cũ: Đang nhận đơn
Nam phục vụ: Đang nhận đơn
Phục vụ nữ: Đang nhận đơn
UCENLIST - TP Hồ Chí Minh Bắt đầu ghi danh từ 19h00 ngày 12/05/2024
Ghi danh
19/06/2024 - 30/06/2024 10 Ngày Nam thiền sinh mới: Đang nhận đơn
Nữ thiền sinh mới: Đang nhận đơn
Nam thiền sinh cũ: Đang nhận đơn
Nữ thiền sinh cũ: Đang nhận đơn
Nam phục vụ: Đang nhận đơn
Phục vụ nữ: Đang nhận đơn
UCENLIST - TP Hà Nội Bắt đầu ghi danh từ 19h00 ngày 05/05/2024
03/07/2024 - 14/07/2024 10 Ngày Ngày ghi danh: 27/05/2024 19:00:00
UCENLIST - TP Hà Nội Bắt đầu ghi danh từ 19h00 ngày 27/05/2024
03/07/2024 - 14/07/2024 10 Ngày Ngày ghi danh: 27/05/2024 19:00:00
UCENLIST - TP Hồ Chí Minh Bắt đầu ghi danh từ 19h00 ngày 27/05/2024
24/07/2024 - 04/08/2024 10 Ngày Ngày ghi danh: 09/06/2024 19:00:00
UCENLIST - TP Hồ Chí Minh Bắt đầu ghi danh từ 19h00 ngày 09/06/2024
24/07/2024 - 04/08/2024 10 Ngày Ngày ghi danh: 09/06/2024 19:00:00
UCENLIST - TP Hà Nội Bắt đầu ghi danh từ 19h00 ngày 09/06/2024
14/08/2024 - 25/08/2024 10 Ngày Ngày ghi danh: 01/07/2024 19:00:00
UCENLIST - TP Hồ Chí Minh Bắt đầu ghi danh từ 19h00 ngày 01/07/2024
14/08/2024 - 25/08/2024 10 Ngày Ngày ghi danh: 01/07/2024 19:00:00
UCENLIST - TP Hà Nội Bắt đầu ghi danh từ 19h00 ngày 01/07/2024
28/08/2024 - 08/09/2024 10 Ngày Ngày ghi danh: 14/07/2024 19:00:00
UCENLIST - TP Hà Nội Bắt đầu ghi danh từ 19h00 ngày 14/07/2024
28/08/2024 - 08/09/2024 10 Ngày Ngày ghi danh: 14/07/2024 19:00:00
UCENLIST - TP Hồ Chí Minh Bắt đầu ghi danh từ 19h00 ngày 14/07/2024
18/09/2024 - 29/09/2024 10 Ngày Ngày ghi danh: 04/08/2024 19:00:00
UCENLIST - TP Hồ Chí Minh Bắt đầu ghi danh từ 19h00 ngày 04/08/2024
18/09/2024 - 29/09/2024 10 Ngày Ngày ghi danh: 04/08/2024 19:09:00
UCENLIST - TP Hà Nội Bắt đầu ghi danh từ 19h00 ngày 04/08/2024
02/10/2024 - 13/10/2024 10 Ngày Ngày ghi danh: 19/08/2024 19:00:00
UCENLIST - TP Hồ Chí Minh Bắt đầu ghi danh từ 19h00 ngày 19/08/2024
02/10/2024 - 13/10/2024 10 Ngày Ngày ghi danh: 19/08/2024 19:00:00
UCENLIST - TP Hà Nội Bắt đầu ghi danh từ 19h00 ngày 19/08/2024
23/10/2024 - 03/11/2024 10 Ngày Ngày ghi danh: 09/09/2024 19:00:00
UCENLIST - TP Hồ Chí Minh Bắt đầu ghi danh từ 19h00 ngày 09/09/2024
06/11/2024 - 17/11/2024 10 Ngày Ngày ghi danh: 22/09/2024 19:00:00
UCENLIST - TP Hà Nội Bắt đầu ghi danh từ 19h00 ngày 22/09/2024
06/11/2024 - 17/11/2024 10 Ngày Ngày ghi danh: 22/09/2024 19:00:00
UCENLIST - TP Hồ Chí Minh Bắt đầu ghi danh từ 19h00 ngày 22/09/2024
27/11/2024 - 08/12/2024 10 Ngày Ngày ghi danh: 13/10/2024 19:00:00
UCENLIST - TP Hà Nội Bắt đầu ghi danh từ 19h00 ngày 13/10/2024
27/11/2024 - 08/12/2024 10 Ngày Ngày ghi danh: 13/10/2024 19:00:00
UCENLIST - TP Hồ Chí Minh Bắt đầu ghi danh từ 19h00 ngày 13/10/2024
11/12/2024 - 22/12/2024 10 Ngày Ngày ghi danh: 28/10/2024 19:00:00
UCENLIST - TP Hồ Chí Minh Bắt đầu ghi danh từ 19h00 ngày 28/10/2024
18/12/2024 - 29/12/2024 10 Ngày Ngày ghi danh: 04/11/2024 19:00:00
UCENLIST - TP Hà Nội Bắt đầu ghi danh từ 19h00 ngày 04/11/2024
01/01/2025 - 12/01/2025 10 Ngày Ngày ghi danh: 17/11/2024 19:00:00
UCENLIST - TP Hà Nội Bắt đầu ghi danh từ 19h00 ngày 31/12/2024

Ứng dụng ghi danh trực tuyến sẽ mã hóa thông tin của quý vị trước khi nó được gửi từ máy tính của quý vị đến máy chủ ứng dụng của chúng tôi. Tuy nhiên, ngay cả khi đã được mã hoá thì các thông tin ấy có thể cũng không được bảo đảm hoàn toàn. Nếu quý vị lo lắng về khả năng rò rỉ thông tin bí mật của mình khi nó được chuyển qua internet, vui lòng không sử dụng mẫu đơn này, thay vì đó - hãy tải đơn ghi danh này. In và điền đẩy đủ thông theo yêu cầu. Sau đó, vui lòng gửi đơn ghi danh này cho ban tổ chức khóa thiền. Việc gửi đơn qua fax hoặc đường bưu điện sẽ làm chậm quá trình xử lý đơn từ một đến hai tuần.


Các câu hỏi có thể được gửi về địa chỉ Email: info@ucenlist.org

Tất cả các khóa thiền đều hoạt động dựa trên nguồn đóng góp. Tất cả mọi chi phí đều do sự cống hiến của những người, đã hoàn tất một khóa thiền và hưởng được những lợi lạc từ Vipassana, mong muốn những người khác cũng có cơ hội hưởng được lợi lạc. Thiền sư và thiền sư phụ tá đều không nhận bất kỳ khoản thù lao nào, họ và những người phục vụ khóa thiền đều làm việc trên tinh thần tự nguyện. Do vậy, phương pháp thiền Vipassana được cung cấp hoàn toàn miễn phí, không theo hướng thương mại hoá.

Thiền sinh cũ là những người đã hoàn tất ít nhất một khóa thiền Vipassana 10 ngày với thiền sư S.N. Goenka hoặc các thiền sư phụ tá của Ngài. Những thiền sinh cũ sẽ có cơ hội tham gia phục vụ Dhamma trong các khóa liệt kê trong lịch.

Các khóa song ngữ được giảng dạy bằng hai thứ tiếng. Tất cả các thiền sinh sẽ nghe hướng dẫn thực hành hàng ngày bằng hai ngôn ngữ. Phần Pháp thoại buổi tối sẽ nghe riêng rẽ.

Các khóa thiền được tổ chức tại cả những trung tâm chính thức và cơ sở không chính thức. Trung tâm thiền được hiểu là nơi được sử dụng hoàn toàn cho việc thường xuyên tổ chức các khóa thiền trong năm. Trước khi các trung tâm thiền trong truyền thống này được thiết lập, tất các khóa vẫn được tổ chức tại những cơ sở tạm thời, ví dụ như tại các khu cắm trại, các trung tâm an dưỡng tôn giáo, nhà thờ và các cơ sở tương tự như vậy. Ngày này, tại những nơi thiền sinh địa phương chưa xây dựng được trung tâm, các khóa 10 ngày được tổ chức tại các cơ sở không chính thức.


Khóa 10 ngày là khóa dẫn nhập về thiền Vipassana, trong đó phương pháp thực hành sẽ được hướng dẫn tuần tự, tỉ mỉ trong suốt khóa thiền. Khóa thiền sẽ bắt đầu sau khi thiền sinh hoàn tất thủ tục đăng ký và nhập khóa (khoảng từ 2h - 4h chiều), kéo dài trong 10 ngày liên tiếp và kết thúc vào 7h30 sáng ngày thứ 11.

Khóa Satipatthana Sutta có chung thời khóa biểu và kỷ luật như khóa 10 ngày. Điểm khác nhau là các bài pháp thoại buổi tối sẽ giảng kỹ về Kinh Satipatthana. Đây là Kinh chính yếu giải thích về phương pháp thiền Vipassana một cách có hệ thống. Các khóa thiền Satipatthana dành cho những thiền sinh nghiêm túc thỏa mãn các yêu cầu sau đây: Đã hoàn tất ít nhất là 03 khóa thiền 10 ngày (không tính các khóa phục vụ), không tu tập phương pháp nào khác kể từ khóa cuối cùng học với thiền sư Goenkaji hay một trong các thiền sư phụ tá của Ngài, tu tập theo phương pháp thiền này ít nhất 01 năm, và giữ thời khóa tu tập đều đặn mỗi ngày và năm giới trong đời sống hàng ngày - tối thiểu là từ thời điểm nộp đơn ghi danh.