THỜI KHÓA BIỂU

Thời khóa biểu sau đây được đặt ra để duy trì sự liên tục của việc hành thiền. Muốn đạt được kết quả tối ưu, thiền sinh được khuyên nên triệt để tuân theo bằng hết khả năng:

4:00

Chuông báo thức buổi sáng

4:30 – 6:30

Thiền tại thiền đường hay phòng riêng

6:30 – 8:00

Ăn sáng

8:00 – 9:00

Thiền chung tại thiền đường

9:00 – 11:00

Thiền tại thiền đường hay phòng riêng tùy theo sự chỉ dẫn của thiền sư

11:00 – 12:00

Ăn trưa

12:00 – 13:00

Nghỉ ngơi và phỏng vấn với thiền sư

13:00 – 14:30

Thiền tại thiền đường hay phòng riêng

14:30 – 15:30

Thiền chung tại thiền đường

15:30 – 17:00

Thiền tại thiền đường hay phòng riêng tùy theo sự chỉ dẫn của thiền sư

17:00 – 18:00

Giải lao uống trà

18:00 – 19:00

Thiền chung tại thiền đường

19:00 – 20:15

Pháp thoại tại thiền đường

20:15 – 21:00

Thiền chung tại thiền đường

21:00 – 21:30

Vấn đáp tại thiền đường

22:00

Về phòng ngủ – tắt đèn